Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Bangunan Pejabat Untuk Pegawai Penguasa Dan Lain-Lain.

Kontraktor hendaklah mengada dan menyenggara satu tapak pejabat untuk kegunaan kakitangan penyelia JKR yang dibina mengikut jenis rekabentuk JKR sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan termasuk semua lengkapan dan perabut yang dinyatakan dalam pelan-pelan tersebut.

Sebagai alternatif kepada jenis rekabentuk JKR kontraktor dibenarkan mengadakan pejabat tapak jenis mudah alih. Mutu pejabat jenis mudah alih hendaklah sekurang-kurangnay setaraf dengan mutu jenis rekabentuk JKR dan hendaklah dilengkapkan dengan lengkapan dan perabut yang serupa sepertimana yang dinyatakan bagi jenis rekabentuk JKR.

Jika pejabat tapak jenis mudah alih hendak diadakan, kontraktor hendaklah mengemukakan butir-butir pejabat tapak tersebut bersama dengan tendernya.Butir-butir tersebut hendaklah mengandungi nama pembuat,keluasan lantai dan tata atur, senarai lengkapan dan perabot dan risalah-risalah jika ada. Kontraktor hendaklah juga menyatakan samada pejabat tapak cadangan itu adalah yang baru atau yang telah digunakan sebelumnya.

Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, pejabat tapak itu hendaklah ditempatkan, di hala dan dibina sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

Kontraktor hendaklah menguruskan dengan sewajarnya dan membeyar semua caj berhubung dengan penjagaan kebersihan. Pejabat tapak tersebut hendaklah mematuhi undang-undang kecil bangunan tempatan. Ia hendaklah didirikan atau dibekalkan oleh kontraktor dan diluluskan oleh P.P dalam masa 4 minggu dari tarikh pemilihan tapak.
Apabila kerja siap, kecuali jika selainnya dinyatakan , pejabat tapak beserta semua lengkapan dan perabot akan menjadi hak milik kontraktor dan seterusnya dibawa keluar dari tapak bina.

Telefon Untuk Pegawai Penguasa.

Kontraktor hendaklah mengadakan telefon khas untuk kegunaan P.P berhubung dengan penyeliaan dan pentadbiran kontrak, dan membayar semua kos pemasangan, sewa dan caj-caj panggilan. Kontraktor hanya boleh menggunakan telefon dengan kebenaran P.P.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin