Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Bekalan Bahan-Bahan Oleh Kerajaan.

Jika kontraktor gagalkeranasebarang sebabuntuk membekalkan mana-mana bahan mengikut kontrak atau jika dia gagal untuk membekalkan mana-mana bahan tersebut di dalam masa yang cukup untuk membolehkan Kontrak disiapkan pada tarikh siap yang telah dipersetujui maka dalam salah satu kejadian tersebutKerajaan boleh membekalkan sebahagian atau semua bahan tersebut.

Jika kerajaan membekalkan bahan-bahan tersebut kos baginya yang akan ditanggung oleh kontraktor hendaklah mengikut kadar harga, pasaran semasa, atau kos sebenarnya kepada kerajaan, pada tarikh pembekalan termasuk kos pengurusan dan lain-lain caj, MENGIKUT YANG MANA LEBIH MAHAL.

Kos yang akan ditanggung oleh kontraktor, seperti yang dibutirkan di atas, hendaklah dipotong dari wang yang kena bayar atau genap masanya dibayar kepada kontraktor di bawah kontrak ini dan jumlah kontrak hendaklah diubahsuai dengan sewajarnya.
Tiada tindakan oleh P.P di bawah fasal ini boleh dianggap dalam apa cara jua sekalipun sebagai menjejeas atau mengubah hak kerajaan ke atas tuntutan gantirugi sekiranya kontraktor gagal untuk menyiapkan kerja-kerja pada tarikh siap yang telah dipersetujui.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin