Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

Aktiviti.

Dalam tempoh 28 hari selepas penerimaan surat Setuju Terima Tender, kontraktor hendaklah menyerahkan kepada P.P untuk kelulusannya sesuatu aktiviti yang menunjukkan peraturan atau prosedur dan cara bagaimana kontraktor bercadang melaksanakan kerja dan hendaklah pada bila-bila masa yang diperlukan oleh P.P atau wakil P.P melengkapkan untuk maklumannya butir-butir secara bertulis mengenai perkiraan kontraktor bagi melaksanakan kerja dan loji pembinaan dan kerja-kerja sementara, jika ada, yang kontraktor berniat membekal, mengguna atau membina yang mana berkenaan.

Penyerahan aktiviti itu kepada dan kelulusan oleh P.P atau wakil P.P atau penyerahan butir-butir itu hendaklah tidak melepaskan kontraktor daripada mana-mana kewajipan atau tanggungjawab di bawah kontrak ini.
Jika pada bila-bila masa P.P mendapati bahawa kemajuan kerja sebenarnya tidak menepati program yang diluluskan sebagaimana yang disebutkan di atas. Kontraktor hendaklah mengemukakan atas permintaan P.P suatu program yang disemak yang menunjukkan pengubahsuaian yang perlu kepada aktivti yang diluluskan bagi menjamin penyelesaian semua kerja dalam tempoh masa penyelesaian sepertimana yang ditentukan dalam kontrak.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin