Civil Word Here -->>

Saturday, January 3, 2009

PANDUAN PENTING YANG PERLU DIKETAHUI OLEH KONTRAKTOR BINAAN

BAHAGIAN A

PENGENALAN DAN SYARAT-SYARAT AM

Skop Kerja

Setiap kerja yang diliputi dalam kontrak ini mengandungi peruntukan oleh Kontraktor dengan risiko dan kosnya sendiri bagi semua bahan-bahan peranca, alat-alat,loji-loji, buruh, pengangkutan, air, elektrik dan lain-lain perkara yang perlu untuk pembinaan dan setelah siapnya sesuatu projek itu.

(BERIKAN BUTIR-BUTIR YANG LEBIH TEPERINCI)

Kesemuanya mengikut kelulusan sepenuhnya oleh PEGAWAI PENGUASA yang kemudian ini disebut sebagai P.P.

Apabila anda ingin mengisi borang Tender syarat-syarat kontrak untuk kerja ini yang terkandung dalam borang kontrak (Borang PWD 203) hendaklah dibaca bersama dengan spesifikasi ini.Satu salinan borang Kontrak ada disediakan untuk pemeriksaan di Meja Tender pada bila-bila masa kerja sehingga pada masa yang ditentukan untuk menerima tender. Jika Sesiapa yang ingin memasuki tender menganggap bahawa mana-mana fasal Kontrak ini melibatkan perbelanjaan, dia hendaklah membenarkan nilai wang terhadap fasal-fasal itu di dalam tendernya.

Alamat Dan Tempat Letak Tapak Bina.

Tapak bina ini terletak:
(TERANGKAN BUTIR-BUTIR TERTENTU SEPERTI ALAMAT DAN SEBAGAINYA)

Dokumen Kontrak.

Dokumen-dokumen Kontrak ini mengandungi:

 Borang Kontrak JKR (Borang JKR 203 Semakan 10/83)
 Borang Tender.
 Surat setuju terima Tender.
 Peruntukan-peruntukan Khas kepada syarat-syarat Kontrak seperti yang disenaraikan .
 Pelan-pelan Kontrak.
 Spesifikasi Kontrak.
 Ringkasan Tender.
 Jadual Kadar Harga.
 Arahan Perbendaharaan sebagaimana yang dinyatakan dalam lampiran kepada syarat-syarat Kontrak.
 Lain-lain dokumen berkaitan yang terkandung di dalam dokumen-dokumen di atas.

Dokumen-dokumen ini hendaklah dianggap sebagai menerangkan satu sama lain dan jika terdapat sebarang percanggahan atau perbezaaan peraturan-peraturan

 Syarat-syarat kontrak (Borang PWD 203) hendaklah diutamakan daripada dokumen-dokumen lain.
 Peruntukan khas kepada syarat – syarat kontrak hendaklah diutamakan daripada syarat-syarat kontrak
 Di dalam pelan-pelan, butiran, berskil besar hendaklah di utamakan daripada butiran berskil kecil
 Spesifikasi tambahan hendaklah di utamakan daripada spesifikasi asas dan pelan-pelan
 Sebarang percanggahan hendaklah di rujukan dengan seberapa segera yang boleh kepada P.P yang akan memutuskan yang mana hendak diikuti.

Peruntukan–Peruntukan Khas Kepada Syarat-Syarat Kontrak

Perhatian kontraktor hendaklah di tumpu kepada peruntukan – peruntukan khas kepada syarat-syarat kontark bagi:
o Perubahan harga bagi bahan-bahan binaan seperti yang di butirkan dilampiran dalam dokumen kontrak
o Bayaran pendahuluan kepada kontrak seperti yang dibutirkan di lampiran dalam dokumen kontrak
o Lain-lain peruntukan khas jika ada.

Pemeriksaan Dokumen Tender Dan Lawatan Ke Tapak Bina

Kontraktor adalah dianggap telah memeriksa sepenuhnya dokumen-dokumen tender dan telah mempunyai kesempatan penuh untuk mengambil kira butir-butir di dalamnya dan menjalankan segala ulangkaji dan penyiasatan berkaitan dengannya.

Sebarang percanggahan didalam dokumen-dokumen tender hendaklah dirunjuk secara bertulis dengan seberapa segera dan sebelum memajukan tender kepada P.P yang meminda atau menjelaskan pekara itu dengan cara mengadakan satu penambahan rasmi kepada spesifikasi, jiak perlu, satu salinan penambahan ini akan diberi kepada setiap petender dan akan menjadi sebahagian dari dokumen-dokumen tender. Penerimaan penambahan ini hendaklah di akui diatas boring yang dikeluarkan bersama – sama dengannya.

Kontarktor adalah juga dianggap telah melawat tapak bina sewaktu menyediakan tender untuk memastikan sendiri liputan kerja yang terlibat dan corak mengenai keadaan pekerjaan dan mengenal serta membiasakan diri sepenuhnya dengan sebarang keadaan ditapak bina.

Perhatian petender perlu diikut kepada fakta bahawa tiada pertimbangan akan diberi bagi bayaran tambahan lanjutan masa, hak untuk ganti rugi atau sebarang konsesi yang lain akibat daripada kesilapan tafsir atau kekurangan pengetahuan.

Harta Benda Yang Bersebelahan

Dimana harta benda yang bersebelahan dengan tapak bina sentiasa digunakan oleh majikan atau tuan punya dan penghuni bersebelahan, kontraktor hendaklah mengatur dan menjalankan kerja itu dengan gangguan atau halangan yang paling minima kepada penggunaan harta benda yang bersebelahan itu termasuk jalan-jalan, lorong pejalan kaki, lain-lain laluan,dan sebarang perkhidmatan di situ. Dia hendaklah menurut segala arahan atau petunjuk yang diberikan oleh P.P di dalam hal-hal ini.

Barang-Barang, Bahan-Bahan Dan Ketukangan

Bagi keseluruhan kerja-kerja ianya hendaklah perlu mengikut sepertimana yang dilulus oleh P.P .
 Dimana barang-barang,bahan-bahan dan ketukangan dirujuk dengan singkatan-singkatan B.S , C.P, MS, Rujukan adalah di buta kepada “ British Standards” “Codes Of Practice” dan “Malaysian Standards” yang mana barang-barang dan ketukangan itu hendaklah menepati rujukan ini kecualai selainnya dinyatakan.Dalam setiap kes edisi semasa pada tarikh tender ditutup adalah dimaksudkan.
 Dimana barang-barang atau bahan-bahan jenama ditentukan dalam spesifikasi ini, barang-barang atau bahan-bahan alternatif boleh dipertimbangkan untuk diterima dengan syarat ianya menyamai sepenuhnya dari segi rupa dan mutu dan diluluskan oleh P.P.
Walaubagaimanapun , jika kontraktor telah menunjukkan hingga tidak ada was-was yang munasabah, bahawa barang-barang atau bahan-bahan yang ditentukan tidak boleh diperolehi dan P.P berpuashati dengan ketiadaan barang-barang atau bahan-bahan itu dan juga masa adalah suntuk, maka faedah penjimatan kos, jika ada , akibat dari cadangan atau penggantian barang-barang atau bahan-bahan oleh kontraktor yang diluluskan oleh P.P hendaklah dipotong dari harga Kontrak.

Bahan-bahan yang berasal dari Malaysia yang disenaraikan di dalam Lampiran berkenaan kepada spesifikasi jika bersesuaian dan dengan syarat ianya menepati kehendak-kehendak yang ditentukan, hendaklah digunakan oleh Kontraktor dengan mengenepikan bahan-bahan yang diimpot, dan dia hendaklah mengambil kira kehendak-kehendak khas ini di dalam tendernya. Di dalam apa keadaan sekalipun Kontraktor tidak dibenar menggunakan bahan-bahan yang diimport kecuali dia menunjukkan hingga tiada was-was yang munasabah bahawa mana-mana bahan yang disenaraikan di dalam lampiran berkenaan kepada spesifikasi tidak boleh diperolehi, atau jika boleh diperolehi adalah tidak mengikut piawaian yang boleh diterima.

Metrikasi.

Kecuali jika selainnya ditentukan kemudian daripada ini atau ditunjukkan dalam pelan-pelan, hanya bahan-bahan yang berukuran metrik sahaja boleh digunakan bagi kerja ini.Bahan-bahan yang mempunyai ukuran imperial yang bersamaan hanya boleh digunakan jika kontraktor dapat meyakinkan P.P bahawa bahan-bahan yang diperlukan itu tidak boleh didapati dalam ukuran metrik.

Tempahan.

Kontraktor hendaklah membuat tempahan bahan-bahan yang ditentukan dengan seberapa awal yang boleh selepas pemberitahuan penerimaan tender atau pada bila-bila masa yang khususnya dinyatakan di lain-lain bahagian dalam spesifikasi ini untuk sesuatu bahan yang tertentu.

Bekalan Bahan-Bahan Oleh Kerajaan.

Jika kontraktor gagalkeranasebarang sebabuntuk membekalkan mana-mana bahan mengikut kontrak atau jika dia gagal untuk membekalkan mana-mana bahan tersebut di dalam masa yang cukup untuk membolehkan Kontrak disiapkan pada tarikh siap yang telah dipersetujui maka dalam salah satu kejadian tersebutKerajaan boleh membekalkan sebahagian atau semua bahan tersebut.

Jika kerajaan membekalkan bahan-bahan tersebut kos baginya yang akan ditanggung oleh kontraktor hendaklah mengikut kadar harga, pasaran semasa, atau kos sebenarnya kepada kerajaan, pada tarikh pembekalan termasuk kos pengurusan dan lain-lain caj, MENGIKUT YANG MANA LEBIH MAHAL.

Kos yang akan ditanggung oleh kontraktor, seperti yang dibutirkan di atas, hendaklah dipotong dari wang yang kena bayar atau genap masanya dibayar kepada kontraktor di bawah kontrak ini dan jumlah kontrak hendaklah diubahsuai dengan sewajarnya.
Tiada tindakan oleh P.P di bawah fasal ini boleh dianggap dalam apa cara jua sekalipun sebagai menjejeas atau mengubah hak kerajaan ke atas tuntutan gantirugi sekiranya kontraktor gagal untuk menyiapkan kerja-kerja pada tarikh siap yang telah dipersetujui.

Contoh Keterangan.

P.P hendaklah bebas untuk meminta supaya dimajukan contoh keterangan bahan atau ketukangan yang dilaksanakan untuk diluluskan, dan contoh keterangan selanjutnya bila dikehendaki sehingga contoh keterangan yang dimajukan atau yang pernah dilaksanakan adalah, pada pendapatnya, menepati spesifikasi ini.
Selepas diluluskan , contoh keterangan ini akan menunjukkan mutu bahan-bahan dan daya kerja yang perlu dikekalkan dalam pelaksanaan kerja-kerja.

Loji-Loji Kontraktor.

Semua loji berjentera yang digunakan oleh Kontraktor hendaklah dari jenis, saiz dan corak bekerja yang bersesuaian dengan jenis, corak dan keadaan tapakbina di mana kerja-kerja akan dijalankan

Jadual Kadar Harga.

Petender adalah dikhendaki menyemak kesemua kadar harga yang diberikan di dalam jadual Kadar harga Piawaian. Dia boleh meminda mana-mana kadar harga di dalam Jadual itu dan cadangan kadar/kadar-kadar harganya hendaklah dipersetujui oleh P.P atas munasabahnyaa dan tertakluk kepada persetujuan tersebut, hendaklah digunakan sebagai asas untuk pengiraan kos sebarang perubahan yang mungkin diperintahkan megikut syarat-syarat Kontrak.

Harga-harga di dalam Jadual Kadar Harga boleh juga dipinda dengan peratus tambahan atau pengurangan mengikut ketukangan atau bahagian kerja seertimana yang disenaraikan di dalamnya.Peratusan ini juga tertakluk kepada Persetujuan P.P peratusan tambahan atanu pengurangan tidak akan dikenakan ke atas kadar-kadar harga yang telah dipinda.

Sebarang pindaan yang dicadangkan terhadap Jadual Kadar Harga piawaian hendaklah disertakan bersama sebagai sebahagian dari dokumen tender semasa mengemukakan tender.

Butir-Butir Tender.

Tender di atas boring yang dibekalkan dan yang telah sempurna diisi hendaklah disampaikan dalam masa dan di tempat seperti dinyatakan dalam pemberitahuan yang disiarkan.
Tender yang TERENDAH atau mana-mana tender tidak SEMESTINYA dipersetujui dan tiada tuntutan bagi sebarang perbelanjaan yang ditanggung di dalam penyediaan tender akan dibenarkan.

Deposit Tender/ Wang Sandaran.

Pembayaran deposit tender adalah dikecualikan untuk tender ini, tetapi jika sekiranya petender menarik diri dari tender ini sebelum sesuatu keputusan dibuat atau enggan menandatangani kontrak setelah tendernya diterima kelak, sedangkan tempoh sah tender masih berkuatkuasa , maka pendaftarannya akan digantung selama 2 tahun bagi kesalahan pertama, 5 tahun bagi kesalahan kedua dan pendaftarannya akan dipotong bagi kesalahan ketiga tanpa menyentuh apa-apa hak lain Kerajaan di bawah kontrak.

Laluan Dan Jalan Sementara.

Kontraktor hendaklah megadakan dan menyenggara semua jalan masuk sementara ke tapakbina, pembentung, lorong, jambatan sementara dan lain-lain yang diperlu untuk laluan ke kawasan dan di dalam kawasan tapakbina sepanjang mana yang diperlukan mengikut yang diluluskan oleh P.P Lokasi laluan ke tapakbina yang akan dibuat hendaklah seperti yang ditandakan di atas pelan tapak bina atau sepertimana yang diluluskan oleh P.P dan Kontraktor hendaklah membuat segala urusan dan mendapatkan semua kelulusandan keizinan yang dikehendaki atas perbelanjaannya sendiri.

Saliran Tapakbina.

Kontraktor hendaklah mengadakan saliran yang sepatutnya untuk air permukaan dari tapakbina termasuk air hujan dari kawasan sekeliling yang mengalir ke tapakbina.
Kontraktor hendaklah dengan perbelanjaannya sendiri , memperuntuk, membentuk, memasang dan menyenggara apa-apa pam, pelongsor, dinding, longkang, batas-batas,perangakap-perangkap Lumpur dan lain-lain kerja sementara yang perlu untuk saliran tapakbina yang sepatutnya supaya tidak berlaku banjir atau lain-lain kerosakan atau gangguan kepada kawasan-kawasan sekeliling kerja atau kepada kerja di sepanjang tempoh kontrak.

Kerosakan Kepada Jalan-jalan Yang Sedia Ada Dan Sebagainya.

Kontraktor hendaklah mengatur untuk membawa bahan-bahan,loji-loji dan sebagainya supaya kerosakan kepada jalan-jalan dan pembetung yang sedia ada adalah minimum.Kontraktor hendaklah bertanggungjawab di atas sebarang kerosakan yang disebabkan oleh loji-loji, lori-lori atau pekerja-pekerjanya ke atas mana-mana jalan ,pembetung dan sebagainya dan hendaklah menyenggara dan memperbaiki kerosakan-kerosakan itu mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P atau sebaliknya, dia hendaklah menanggung kos penyengaraan dan pemulihan tersebut sebagai potongan dari wang yang kena dibayar atau genap masanya dibayar kepada Kontraktor di bawah kontrak ini.

Pekerja-Pekerja Dibataskan Di Tapakbina.

Kontraktor hendaklah bertanggungjawab supaya semua orang di bawah kawalannya, termasuk mereka yang bekerja dengan kontraktor-kontraktor kecil, saudagar-saudagar dan pengangkut-pengangkut dibataskan di Tapakbina dan hendaklah mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengelakkan kerosakan dan apa jua gangguan dan hendaklah melepaskan tangungan Kerajaan terhadap sebarang tuntutan yang timbul darinya.

Pengambilan kerja Buruh Tempatan, Sub-Kontraktor Dan Pembekal.

Semua buruh, sub-kontraktor dan pembekal-pembekal yang digunakan untuk kerja ini hendaklah diambil dari Daerah atau negeri di mana kerja itu terletak. Kontraktor hendaklah sebaik sahaja selepas mengambil pemilikan tapakbina, berurus dengan Pejabat Buruh Tempatan,Pegawai Daerah atau Penghulu untuk pengambilan mereka bekerja. Dalam mana-mana keadaan sekalipun Kontraktor TIDAK dibenarkan menggunakan buruh-buruh, Sub-kontaktor dan pembekal-pembekal asing atau diimport melainkan ada permit dan P.P berpuashati bahawa mereka tidak boleh diperolehi di dalam daerah atau negeri yang berkenaan.

Butir-Butir Pekerja.

Kontraktor hendaklah memberi kepada P.P menyenggara dan mengemaskini satu senarai mengandungi semua pekerja-pekerjanya termasuk kesemua pekerja yang diambil bekerja oleh sub-kontraktor atau kontraktor yang dinamakan yang bekerja di tapakbina dengan memberikan kesemua butiran di dalam borang yang dinyatakan di dalam lampiran yang berkenaan pada spesifikasi ini.

Tempat Simpanan Barang, Pejabat Dan Penginapan Kontraktor.

Kontraktor hendaklah mengadakan di tapakbina dan menyenggarakan bangunan-bangunan sementara yang cukup, selamat dan kalis cuaca seperti berikutnya pada tempat-tempat yang diluluskan oleh P.P untuk kegunaan sepanjang masa pelaksanaan Kontrak ini:
 Bangsal untuk menyimpan simen dengan lantainya ditinggikan 300 mm dari paras tanah.
 Bangsal untuk membengkokkan bar dan kerja-kerja yang serupa.
 Setor untuk lain-lain bahan binaan .
 Pejabat untuk kegunaan Kontraktor.
 Tempat penginapan untuk pekerja-pekerja mengikut yang diluluskan oleh pihak berkuasa kesihatan.

Peti Pertolongan Cemas.

Kontraktor hendaklah mengadakan satu peti pertolongan cemas yang lengkap disimpan dan dijaga dengan sempurna di pejabat Tapakbina P.P.Peti ini hendaklah di bawah jagaan wakil kontraktor di tapakbuna ataupun orang lain yang bertanggungjawab yang sentiasa berada di tapakbina pada waktu kerja supaya kemudahan pertolongan cemas bolehdidapati tanpa kelewatan pada setiap masa apabila kerja sedang berlangsung. Seorang kakitangan Kontraktor yang bertanggungjawab hendaklah dilatih di dalam tugas-tugas pertolongan cemas.

Kebersihan.

Kontraktor hendaklah mengada dan mendirikan tandas sementara untuk pekerja-pekerja, beserta dengan tempat mandi yang cukup, yang dibina di atas lantai konkrit dan mengadakan bekalan airdan saliran yang perlu. Kemudahan-kemudahan ini hendaklah , dalam segala segi, mematuhi dan disenggara mengikut keperluan Pihak Berkuasa Kesihatan atau lain-lain Pihak Berkuasa Tempatan.

Bangunan Pejabat Untuk Pegawai Penguasa Dan Lain-Lain.

Kontraktor hendaklah mengada dan menyenggara satu tapak pejabat untuk kegunaan kakitangan penyelia JKR yang dibina mengikut jenis rekabentuk JKR sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan termasuk semua lengkapan dan perabut yang dinyatakan dalam pelan-pelan tersebut.

Sebagai alternatif kepada jenis rekabentuk JKR kontraktor dibenarkan mengadakan pejabat tapak jenis mudah alih. Mutu pejabat jenis mudah alih hendaklah sekurang-kurangnay setaraf dengan mutu jenis rekabentuk JKR dan hendaklah dilengkapkan dengan lengkapan dan perabut yang serupa sepertimana yang dinyatakan bagi jenis rekabentuk JKR.

Jika pejabat tapak jenis mudah alih hendak diadakan, kontraktor hendaklah mengemukakan butir-butir pejabat tapak tersebut bersama dengan tendernya.Butir-butir tersebut hendaklah mengandungi nama pembuat,keluasan lantai dan tata atur, senarai lengkapan dan perabot dan risalah-risalah jika ada. Kontraktor hendaklah juga menyatakan samada pejabat tapak cadangan itu adalah yang baru atau yang telah digunakan sebelumnya.

Kecuali jika selainnya ditunjukkan di dalam pelan-pelan, pejabat tapak itu hendaklah ditempatkan, di hala dan dibina sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

Kontraktor hendaklah menguruskan dengan sewajarnya dan membeyar semua caj berhubung dengan penjagaan kebersihan. Pejabat tapak tersebut hendaklah mematuhi undang-undang kecil bangunan tempatan. Ia hendaklah didirikan atau dibekalkan oleh kontraktor dan diluluskan oleh P.P dalam masa 4 minggu dari tarikh pemilihan tapak.
Apabila kerja siap, kecuali jika selainnya dinyatakan , pejabat tapak beserta semua lengkapan dan perabot akan menjadi hak milik kontraktor dan seterusnya dibawa keluar dari tapak bina.

Telefon Untuk Pegawai Penguasa.

Kontraktor hendaklah mengadakan telefon khas untuk kegunaan P.P berhubung dengan penyeliaan dan pentadbiran kontrak, dan membayar semua kos pemasangan, sewa dan caj-caj panggilan. Kontraktor hanya boleh menggunakan telefon dengan kebenaran P.P.

Telefon Untuk Pegawai Penguasa.

Kontraktor hendaklah mengadakan telefon khas untuk kegunaan P.P berhubung dengan penyeliaan dan pentadbiran kontrak, dan membayar semua kos pemasangan, sewa dan caj-caj panggilan. Kontraktor hanya boleh menggunakan telefon dengan kebenaran P.P.

Pakaian Keselamatan Untuk P.P Dan Sebagainya.

Kontraktor hendaklah mengadakan khas untuk kegunaan P.P dan kakitangannya semua pakain kelengkapan keselamatan berikut mengikut piawaian yang diluluskan oleh P.P khas untuk kegunaan kakitangan penyeliaan JKR dan pelawat-pelawat rasmi dahaja sepanjang tempoh kontrak seperti:
 Topi Keselamatan
 Kasut keselamatan
 Dan alatan keselamatan yang diperlukan mengikut kesesuaian.

Alat-Alat Kerja Ukur.

Kontraktor hendaklah mengadakan khas untuk kegunaan P.P dan kakitangannya semua alat-alat kelengkapan dan tukang rantai apabila diperlukan untuk menyemak ketepatan pemancangan tanada. Kontraktor hendaklah bertanggungjawab sepanjang tempoh kontrak ke atas segala alat kelengkapan dan tukang rantai hendaklah menentukan bahawa semua alat dan kelengkapan adalah pada setiap masa dijaga dalam keadaan dan larasan yang baik.
Alat-alat di atas hendaklah menjadi hak milik kontraktor setelah kontrak siap.

Air Dan Kuasa Elektrik.

Kontraktor hendaklah mengadakan dan menyenggara semua bekalan air. Lampu dan tenaga elektrik yang diperlukan untuk keunaan di dalam kerja-kerja dan hendaklah membayar semua kos, sewaan dan caj-caj berhubung dengannya dan hendaklah membenarkan semua sub-kontraktor menggunakannya dengan percuma.

Pengawasan.

Kontraktor hendaklah mengadakan semua pengawasan dan pemasangan lampu-lampu yang perlu pada setiap masa untuk keseluruhan tempoh kerja.

Jagaan Dan Perlindungan.

Kontraktor hendaklah mengadakan dan menyenggarakan segala yang perlu untuk memberi perlindungan sewajarnya ke atas bahan-bahan dan kerja dari sebarang kerosakan oleh cuaca, kelalaian atau selainnya. Sebarang kerosakan yang berlaku hendaklah diperbaiki mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

Dinding Adang Dan Bersesuaian Dengannya.

Kontraktor hendaklah membekal, mendiri dan menyenggarakan selama tempoh yang dianggap perlu segala pemagaran, dinding adang, lampu-lampu amaran dan lain-lain langkah keselamatan yang cukup untuk menentukan keselamatan yang cukup untuk menentukan keselamatan orang-orang awam dan mereka yang mungkin berada di tapak bina. Di mana dikehendaki, langkah keselamatan ini hendaklah mengikut undang-undang kecil tempatan yang berkenaan. Kontraktor adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua kemalangan yang timbul dari sebarang kecuaian dalam hal ini.

Sub-Kontraktor Sub-Kontraktor Yang Dinamakan.

Kontraktor hendaklah mengambilkira dalam harga tender akan layanan dan kemudahan-kemudahan ke atas Sub-Kontraktor yangf dinamakan. Layanan dan kemudahan tersebut hendaklah meliputi:

• Menentukan dari sub-kontraktor semua butir-butir kerja mereka berhubung dengan saiz dan kedudukan lundar-lundar, lubang-lubang, lubang putting dan perkara-perkara yang serupa yang hendak dibentuk atau ditinggalkan,
• Memperbaiki dinding, siling, lantai, bumbung dan sebagainya serta kemasan-kemasan di situ termasuk memperbaiki semula semua kerja mengecat, yang diperlukan, rosak atau terganggu akibat dari kerja sub-kontraktor yang dinamakan,
• Membekalkan semua pemancangan tanda,
• Memberi semua ukuran yang perlu dan bertanggungjawab atas kejituannya,
• Membenarkan penggunaan sepenuhnya dengan percuma peranca yang masih terdiri di tapakbina,
• Membenarkan penggunaan sepenuhnyadengan percuma tempat simpanan bahan-bahan, peralatan dan loji yang akan dijadikan sebahagian daripada kerja dan yang memerlukan perlindungan daripada cuaca dan kemerosotan mutu, bilik-bilik rehat, kemudahan kebersihan dan kemudahan-kemudahan kebajikan,
• Mengadakan ruang sahaja di tapak bina untuk pejabat sementara, bengkel-bengkel, tempat penginapan dan penyimpanan bahan-bahan, alat-alat, loji dan peralatansub-kontraktor yang dinamakan yang tidak akan dijadikan sebahagian daripada kerja dan tidak memerlukan daripada cuaca atau kemerosotan mutu,
• Mengadakan bekalan air, kuasa elektrik sementara, lampu-lampu dan membayar semua sewaan dan caj-caj termasuk deposit yang dikenakan untuk pemasangan-pemasangan tersebut dan untuk air dan kuasa elektrik yang digunakan oleh sub-kontraktor yang dinamakan bagi ujian perjalanan dan pelancaran kerja-kerja sub-kontrak.
• Mengadakan kakitangan yang cekap sebagai mematuhi Peraturan Jemaah Pemeriksa Elektrik 1984 untuk dipertanggungjawabkan bagi penggunaan pemasanggan kuasa elektrik dari masa bekalan kuasa elektrik kekal diadakan sehingga pengujian, pelancaran dan penyerahan kerja dibuat,
• Melindungi, menutup, mengawasi serta bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua kerja sub-kontraktor yang dinamakan dan bahan-bahan serta barangan pasang siap yang dicadangkan untuk kegunaan kerjanya,
• Mengeluarkan sampah sarap dan puing daripada tapak bina dan membersihkan bahagian dalam dan luar kerja.

Adalah dianggap bahawa sub-kontraktor yang dinamakan akan memasukkan di dalam jumlah Harga sub-kontrak, antara lainnya kos-kos berhubung dengan perkar

• Memunggah, membawa masuk, menyimpan serta mengendalikan keseluruhannya dan mengangkat bahan-bahan,loji dan peralatannya ketempat yang dikehendaki,
• Mengadakan, membina, menyelenggara dan kemudiannya membawa keluar semua pejabat sementara,bengkel-bengkel dan tempat penginapan pekerjadi tapakbina termasuk membayar semua cukai taksiran dan lain-lain caj,
• Menyambung kepada bekalan air dan kuasa elektrik sementara yang disediakan oelh kontraktor untuk pelaksanaan kerja, membekal dan memasang paip agihan, hos-hos, kabel, hujung kawat giar elektrik dan sebagainya yang diperlukan tetapi TIDAK TERMASUK pembayaran bagi semua air dan elektrik yang digunakan,
• Mengadakan bahan api, gas, stim, minyak, minyak pelincir, bahan kimia dan perjalanan pemasangan dan pelancaran kerja bgi sub-kotrak,
• Sebarang peranca, aram-aram dan sebagainya yang dikehendaki untuk kerja sub-kontrak yang tidak diliputi seperti yang diterangkan sebelum ini.

Pembekal-Pembekal Yang Dinamakan.

Kontraktor hendaklah mengambilkira layanan terhadap semua pembekal-pembekal yang dinamakan termasuk menerima hantaran, memunggah, menyemak dan mengesahkan penerimaan, mengembalikan bekas-bekas kosong, mengendali, menyimpan dan memunggah. Membungkus dan membawa ke tapakbina adalah termasuk di dalam Wang Kos Prima kecuali jika khusus dinyatakan selainnya.
Perkataan layan dan layanan di dalam spesifikasi ini hendaklah dibaca sebagai termasuk semua perkara-perkara tambahan yang boleh dirujukkan di dalam ‘Kerja-Kerja Pakar’ yang dibutirkan di dalam Ringkasan Tender.

Aktiviti.

Dalam tempoh 28 hari selepas penerimaan surat Setuju Terima Tender, kontraktor hendaklah menyerahkan kepada P.P untuk kelulusannya sesuatu aktiviti yang menunjukkan peraturan atau prosedur dan cara bagaimana kontraktor bercadang melaksanakan kerja dan hendaklah pada bila-bila masa yang diperlukan oleh P.P atau wakil P.P melengkapkan untuk maklumannya butir-butir secara bertulis mengenai perkiraan kontraktor bagi melaksanakan kerja dan loji pembinaan dan kerja-kerja sementara, jika ada, yang kontraktor berniat membekal, mengguna atau membina yang mana berkenaan.

Penyerahan aktiviti itu kepada dan kelulusan oleh P.P atau wakil P.P atau penyerahan butir-butir itu hendaklah tidak melepaskan kontraktor daripada mana-mana kewajipan atau tanggungjawab di bawah kontrak ini.
Jika pada bila-bila masa P.P mendapati bahawa kemajuan kerja sebenarnya tidak menepati program yang diluluskan sebagaimana yang disebutkan di atas. Kontraktor hendaklah mengemukakan atas permintaan P.P suatu program yang disemak yang menunjukkan pengubahsuaian yang perlu kepada aktivti yang diluluskan bagi menjamin penyelesaian semua kerja dalam tempoh masa penyelesaian sepertimana yang ditentukan dalam kontrak.

Gambar Foto Kemajuan Kerja.

Kontraktor hendaklah mengambil gambar-gambar kemajuan kerja pada tiap-tiap bulan sepertimana yang diarahkan oleh P.P.Bilangan purata gambar foto yang diambil tiap-tiap bulan hendaklah mencukupi bagi menunjukkan atau menggambarkan kemajuan kerja tetapi hendaklah tidak kurang daripada enam pemandangan sebulan dan kontraktor hendaklah menyerahkan kepada P.P semua negative atau salinan cd bersama-sama dengan enam keeping salinan gambar foto berwarna saiz poskad bagi setiap pemandangan yang diluluskan. Kesemua gambar foto tersebut hendaklah dicatitkan dengan tajuk dan tarikh ianya diambil. Kontraktor hendaklah juga membekal album yang sesuai untuk simpanan foto tersebut dengan selamat atau salinan cd yang sempurna.

Papan Tanda.

Kontraktor hendaklah mengadakan, mendirikan,mengecat dan menyenggara satu papan tanda did lam Bahasa Malaysia seperti yang ditunjukkan dalam pelan-pelan yang berkenaan atau seperti yang diarahkan oleh P.P papan tanda hendaklah didirikan di tempat yang nyata jelas di tapak bina seperti yang diluluskan oleh P.P

Mengemas, Membersih, Menyelenggara dan Memperbaiki Apabila Siap.

Kontraktor hendaklah menentukan bahawa longkang-longkang tepi jalan yang sedia ada bersempadankan tapakbina dibersihkan dari sampah sarap bangunan, tanah dan sebagianya pada setiap masa.

Kontraktor hendaklah membawa keluar dan mengemaskan tapakbina dari semua bangunan-bangunan sementara, kerja sementara dan pemasangan sementara sebelum penyerahan kerja-kerja kepada P.P setelah siap.

Kontraktor hendaklah mengumpul dan membuang semua sampah sarap yang terkumpul dan meninggalkan tapakbina dalam keadaan bersih dan kemas apabila kerja siap.
Sebelum penyerahan kerja-kerja kepada P.P kontraktor hendaklah mencuci semua lantai, talang, gegeluk, luring, takungan dan longkang. Kontraktor hendaklah membersihkan semua kepingan kaca dan menentukan bahawa setiap bahagian kerja yang telah siap berada di dalam keadaan bersih, baik dan kemas mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

Bahan-Bahan Buatan Malaysia sepertimana yang biasa dirujuk adalah seperti berikut:

Simen Portland.

Simen Putih.

Hasilan Konkrit:
 Konkrit siap bancuh.
 Genting konkrit.
 Blok konkrit berongga.
 Batu bata konkrit.
 Paip konkrit.
 Kepingan ubin.
 Bebendul.
 Talang.
 Salur air.
 Luring.
 Penyekat / Pembahagi.
 Paip konkrit tuang putar jenis tegang dulu.
 Tiang konkrit tuang putar jenis tegang dulu.

Batu Bata Tanah Liat.

Batu Bata Simen.

Batu Bata Silika.

Paip Tanah Liat.

Piap Simen Asbestos.

Panel / Kepingan:
 Kepingan serau.
 Kepingan kayu simen.
 Kepingan kayu asbestos.
 Siling akustik.

Bahan Penebat.
 Rokwool.
 Woodwool.

Kaca.
 Kaca kepingan.
 Kaca berkawat.

Kelengkapan Kebersihan.
 Baldi.
 Mangkuk buang air kecil.
 Tandas berpam.
 Sinki.
 Pemegang sabun.
 Pemegang tisu tandas.
 Pepijak.

Jubin / Genting.
 Jubin mozek gilap / tak gilap.
 Jubin dinding.
 Jubin kuari.
 Jubin tembikar.
 Genting tanah liat.
 Jubin tanah liat kekaca tahan lasak.
 Jubin mozek hamogen.
 Jubin mozek kaca.

Asfalt.
 Premix asfalt.

Komponen Pasang Siap Untuk Bangunan.

Hasilan Logam.
 Bar bulat.
 Bar diubah bentuk.
 Sesiku.
 Alur.
 Bar rata.
 Bolt dan nat.
 Paku dawai.
 Jejaring dawai berkimpal.
 Pagar dawai rangkai.
 Kepingan bumbung bergelugur.
 Paip keluli berkimpal.
 Paip dan pepasangan keluli / besi tuangan.
 Penutup lurang besi tuangan.

Lain-Lain.
 Ram tingkap keluli.
 Sinki dapur keluli tidak karat / aluminium.
 Tangki keluli berkimpal / begalvani.
 Lengkapan pintu tingkap.

KERJA CERUCUK

KEPERLUAN-KEPERLUAN AM.

Kehendak Am.

Semua kerja cerucuk hendaklah dalam semua segi mematuhi Kod Amalan C.P 2004 kecuali jika selainnya ditentukan atau diperbaharui. Semua Bahan-bahan dan mutu kerja cerucuk hendaklah mengikut kehendak bahagian-bahagian yang berkenaan dalam Spesifikasi ini.

Laporan Penyelidikan.

Sebarang maklumat dan laporan mengenai penyelidikan tapak untuk kerja yang disediakan untuk petender-petender adalah bertujuan sebagai panduan sahaja. P.P tidak akan bertanggungjawab keatas skop, kelengkapan atau kejituan maklumat atau atas sebarang pendapat serta kesimpulan yang terdapat dalam laporan tersebut.

Had Terima.

Pancangan tanda hendaklah dijalankan dari garis grid utama struktur yang dicadangkan. Sejurus sebelum memacak cerucuk, kedudukan cerucuk hendaklah ditanda dengan menggunakan pin, pancang-pancang atau penanda-penanda yang boleh dikesan.

Kedudukan.

Bagi cerucuk yang bahagian atasnya dipotong di paras tanah atau lebih tinggi daripada paras tanah, penyimpangan maksimum yang dibenarkan antara pusat cerucuk dengan titik pusat sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan hendaklah tidak melebihi 75mm dalam semua arah. Bagi cerucuk yang bahagian atasnya dipotong di bawah paras tanah, had terima ini boleh dilonggarkan mengikut kepugakan dan kecondongan.

Kepugakan.

Iaitu penyimpanagn maksimum yang dibenarkan dari garis pugak bagi cerucuk yang telah siap ialah mengikut nisbah 1 dalam 75.

Kecondongan.

Jejunjung cerucuk hendaklah dipasang dan disenggarakan untuk mengekalkan kecondongan yang diperlukan. Penyimpangan maksimum yang dibenarkan bagi cerucuk yang telah siap dari kecondongan yang telah ditentukan atau kecondongan yang ditunjukkan dalam pelan-pelan hendaklah mengikut nisbah 1:25.

Pembetulan / Dengan Daya Tenaga.

Pembetulan dengan daya tenaga ke atas cerucuk konkrit adalah tidak dibenarkan. Pembetulan secara ini mungkin dibenarkan ke atas lain-lain jenis cerucuk jika diluluskan oleh P.P. Walaubagaimanapun pembetulan secara ini tidak akan dibenarkan ke atas cerucuk yang telah menyimpang melebihi had yang dibenarkan sepertimana yang ditentukana mengikut fasal kedudukan, kepugakan dan kecondongan.

Cerucuk Yang Terkeluar Dari Jajaran Atau Kedudukan.

Kontraktor hendaklah , jika diarah oleh P.P , mencabut keluar dan menanam semula sebarang cerucuk yang telah menyimpang dari kedudukan-kedudukan jajaran melebihi had yang ditentukan, atau sebagai pilihan lain, sub struktur hendaklah diubahsuaikan mengikut sepertimana yang diluluskan oleh P.P, kerja tambahan itu adalah perlu disebabkan oleh ketidakcekapan atau kecuian kontraktor.

Aktiviti Kerja Cerucuk.

Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P program yang dicadangkan untuk melaksanakan kerja cerucuk sekurang-kurangnya 7 Hari sebelum kerja tersebut dimulakan. Selain dari itu, kontraktor hendaklah memberitahu P.P setiap hari, program kerja cerucuk untuk hari berikutnya, dan hendaklah memberi secukup notis mengenai cadangannya untuk bekerja di luar waktu pejabat untuk diluluskan oleh P.P.

Rekod Urusan.

Kontraktor hendaklah menyimpan rekod butir-butir seperti yang disenaraikan di jadual 1 selepas daripada ini untuk setiap cerucuk yang dipasang dan hendaklah mengemukakan kepada P.P dua salinan rekod butiran dan urusan yang telah ditandatangani tidak lewat dari tegahari hari berikutnya, selepas cerucuk dibenam. Rekod yang ditandatangani hendaklah menjadi sebahagian daripada rekod-rekod kerja.
Sebarang keadaan yang tidak dijangka semasa melantak cerucuk hendaklah dicatatkan kedalam rekod kerja dan disimpan atau difailkan.

Gangguan Dan Kerosakan.

Bunyi Bising Dan Gangguan.

Kotraktor hendaklah mengambil semua langkah-langkah yang perlu dalam menjalankan kerja bagi mengurangkan bunyi bising dan gangguan semasa melantak cerucuk.
Kerosakan kepada struktur-struktur Bersebelahan dan sesalur Kemudahan hendaklah diambilkira dan direkod.

Perhatian kontraktor hendaklah Peka terhadap tanggungjawabnya di bawah fasal ‘Kerosakan Kepada harta Benda’ dalam syarat-syarat kontrak. Kontraktor adalah disifatkan telah mengetahui sendiri risiko-risiko yang akan dialami oleh struktur-struktur yang bersebelahan dan sesalur kemudahan akibat dari cara kerja-kerja cerucuk yang dicadangkan.

Sebelum menjalankan sebarang kerja cerucuk, kontraktor hendaklah membuat pemeriksaan tapak bersama P.P untuk menentukan sebarang keadaan yang boleh menunjukkan terdapatnya sesalur utama dan sesalur bekalan bawah tanah di tapak binaan atau sekelilingnya. Jika semasa menjalankan kerja, kerosakan atau kemungkinan berlaku terhadap sesalur utama, sesalur bekalan atau struktur-struktur bersebelahan, kontraktor hendaklah mengemukakan kepada P.P cadangannya untuk membaiki atau menegelakkan kerosakan tersebut.

Kerosakan Terhadap Cerucuk.

Kontraktor hendaklah melaksanakan kerja dengan sebegitu cara yang boleh mengurangkan kerosakan kepada cerucuk.
Semua cerucuk yang rosak semasa kendalian, pengangkutan, penegakan, pemacakan, pelantakan atau pada bila-bila masa yang lain hendaklah digantikan oleh kontraktor dengan perbelanjaannya sendiri.

Langkah Keselamatan.

Kontraktor hendaklah mengambil langkah-langkah keselamatan disepanjang pelaksanaan kerja cerucuk mengikut kehendak-kehendak undang-undang dan undang-undang kecil yang berkenaan.

Cerucuk Pendahaluan.

Cerucuk pendahuluan adalah cerucuk yang dibenam sebelum menjalankan kerja cerucuk keseluruhannya, untuk menentukan criteria melantak untuk cerucuk-cerucuk kerja berikutnya dan untuk mengesahkan kecukupan rekabentuk, dimensi-dimensi, dan keupayaan galas. Cerucuk ini hendaklah diambil kira sebagai cerucuk kerja kecuali selainnya diarahkan oleh P.P.

Cerucuk Kerja.

Cerucuk kerja adalah cerucuk yang ditanam sebagai sebahagian dari kerja asas yang tetap.

Beban Ultima.

Di mana ujian cerucuk dijalankan, baban ultima adalah ditakrifkan sebagai beban mantap bilamana cerucuk it uterus mendap pada kadar yang tetap atau beban bilaman mendapan maksimum cerucuk semasa satu pusingan pembebanan adalah satu persepuluh (1/10) diameter bahagian bawah atau dimensi yang terkecil, atau yang mana lebih kecil.
Dimana tiada ujian cerucuk dijalankan, baban ultima adalah ditakrifkan sebagai beban ultima yang dikira, berasaskan kiraan keupayaan galas statik yan berkenaan.

Beban Untuk Rekabentuk.

Beban untuk rekabentuk hendaklah ditakrifkan berhubungan dengan cerucuk yang dibebankan secara berasingan, tanpa cerucuk-cerucuk berhampiran yang sedang dibebankan kecuali cerucuk-cerucuk yang memberi beban ujian tindakbalas.
Dimana beban ultima ditentukan, mengikut cara ujian cerucuk, beban untuk rekabentuk adalah terkurang daripada yang berikut:

o Beban ultima yang dikira untuk sesuatu cerucuk dibahagi dengan faktor keselamatan yang ditentukan.
o Beban ultima yang dikira untuk bahagian bawah cerucuk, dicampur dengan rekatan batang cerucuk sepertimana yang telah diperolehi dari kiraan keupayaan galas statik yang berkenaan, dibahagi dengan faktor keselamatan 3.0.

Faktor Keselamatan.

Kecuali jika selainnya ditentukan, factor keselamatan hendaklah tidak kurang dari 2.0 bagi cerucuk di dalam keadaan mampatan dan tidak kurang dari 3.0 bagi cerucuk di dalam keadaan mampatan dan tidak kurang dari 3.0 bagi cerucuk di dalam keadaan tegangan.

Beban Kerja.

Beban kerja adalah bebanuntuk rekabentuk yang telah diubahsuai untuk mengambil kira kesan kumpulan, jarak cerucuk atau lain-lain factor yang mengubah kecekatan keseluruhan asas berbanding dengan kecekatan sebatang cerucuk yang berasingan dan adalah sekurang-kurangnya sama dengan beban mati campur beban hidup beserta dengan beban turun atau naik yang mana berkenaan.

Cerucuk Konkrit Bertetulang Tuang Dulu.

Kehendak Am.

Bahan-bahan yang hendak digunakan dan mutu kerja untuk cerucuk konkrit bertetulang tuang dulu, hendaklah sepertimana yang ditentukan di bawah Kerja Konkrit. Jenis-jenis campuran yang hendak digunakan hendaklah sepertrimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

Tetulang.

Bar tetulang utama di dalam cerucuk yang tidak melebihi 12 meter panjang, sambungan adalah dibenarkan untuk bar utama yang memenajang pada jarak nominal 12 meter anatara sambungan. Sambungan bagi bar tetulang yang bersebelahan, hendaklah diselang-seli pada jarak sekurang-kurangnya 1 meter disepanjang cerucuk. Sambungan hendaklah dikimpal temu sepertimana yang ditentukandi dalam kerja konkrit. Lain-lain cara penyambungan tetulang dengan menggunakan kupling mekanik hendaklah sepertimana yang diluluskan oleh P.P.

Sepatu Cerucuk.

Jenis sepatu cerucuk yang akan digunakan hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan dan mematuhi perkara berikut dimana berkenaan:
o Sepatu besi tuangan yang dikerakan melalui proses penyejukan segera sepertimana yang digunakan untuk membuat tuangan besi kelabu mematuhi piawaian British B.S 1452. Gred 10.
o Keluli sederhana mematuhi B.S 4360. Gred 50B.
o Keluli tuangan mematuhi B.S 3100. Gred A.

Pensekak keluli sederhana yang dibentuk bersama sepatu cerucuk hendaklah sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan. Sepatu cerucuk untuk kegunaan dalam batu, di mana diperlukan hendaklah terdiri daripada sepatu besi tempa dan pencekak keluli sederhana yang dibentuk dalan blok besi tuanagan, yang dikeraskan melalui proses penyejukan segera sepertimana yang ditunjukkan di dalam pelan-pelan.

Pengawetan,Penanggalan,Pengendalian Dan Penyimpanan Cerucuk.

Cerucuk yang dibuat dari Simen Portland Biasa hendaklah sentiasa dalam keadaan lembab bagi tempoh tidak kurang 10 hari selepas konkrit dituang. Acuan-acuan konkrit bahagian tepi tidak boleh ditanggalkan bagi tempoh 2 hari selepas konkrit dituang. Selepas tempoh 14 hari, cerucuk boleh diangkat dan dipindahkan ke suatu kawasan yang sesuai untuk disusun, walaubagaimanapun, cerucuk-cerucuk ini tidak boleh dilantak sebelum 28 hari selepas konkrit dituang.

Bagi cerucuk yang dibuat dari semen keras cepat, tempoh yang dinyatakan di atas boleh diubahsuaisepertimana yang diluluskan oleh P.P.
Cara dan turutan mengangkat, mengendali, mengangkut dan menyimpan cerucuk hendaklah dilaksanakan tanpa merosakkan cerucuk. Hanya titik angkut dan sokongan yang direka sesuai sahaja digunakan. Semasa mengangkut dan menyimpan, cerucuk hendaklah diletakkan di atas sokongan yang cukup yang terletak di bawah titik angkut cerucuk.
Semua cerucuk yang telah dilonggok hendaklah di dalam kumpulan yang sama panjangnya. Pengalas yang sama tebal hendaklah diadakan di antara cerucuk-cerucuk dan diletakkan pada titik angkut.

Menanda Cerucuk.

Setiap cerucuk dituang, tarikh tuangan konkrit, nombor rujukan, dan ukuran panjangnya hendaklah ditanda dengan jelas pada permukaan atas dan di atas kepala cerucuk dengan penanda yang tidak boleh padam. Di samping itu, setiap cerucuk hendaklah ditanda pada setiap jarak 300 mm di sepanjangnya sebelum ia dilantak.

Had Terima Dimensi Cerucuk.

Dimensi muka keratin lintang cerucuk hendaklah tidak kurang daripada yang ditunjukkandi pelan dan hendaklah tidak melebihi lebih dari 6 mm.
Sebarang permukaan cerucuk tidak boleh menyimpang lebih dari 6 mm dari sisi lurus sepanjang 3 meter, apabila diletakkan pada permukaannya dan pusat bentuk sebarang muka keratin lintang cerucuk hendaklahtidak menyimpang lebih dari 12 mm dari garisan lurus yang menyambung antara pusat bentuk pada kedua-dua permukaan hujung cerucuk.

Panjang Cerucuk.

Panjangnya satu cerucuk akan dikira sebagai panjang keseluruhan yang diukur dari penghujung sepatu cerucuk ke bahagian atas kepala cerucuk ke bahagian atas kepala cerucuk. Panjang cerucuk yang hendak dituang hendaklah diluluskan oleh P.P. berdasarkan kepada maklumat mengenai rintangan melantak cerucuk dan ujian beban yang dijalankan ke atas cerucuk yang telah dilantak di tapak bina, P.P boleh mengarah untuk mengubahsuai panjang cerucuk dari masa ke semasa.

Prestasi Alat-Alat Melantak Cerucuk.

Alat-alat untuk melantak cerucuk yang hendak digunakan hendaklah dari jenis dan keupayaan seperti yang diluluskan oleh P.P. jika penukul jatuh digunakan, ia hendaklah dari jenis yang menjunam bebas dan berat penukul hendaklah sepertimana yang ditentukan oleh Kod Amlan 2004.

Menegak Cerucuk.

Cerucuk hendaklah ditegakkan dengan tepatnya mengikut kedudukan sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan. Di semua peringkat semasa malantak dan sehingga cerucuk telahset atau telah dilantak ke ukuran panjang yang diperlu, semua cerucuk yang terdedah hendaklah ditupang secukupnya dan dikekang dengan menggunakan cabang utama, tresel, tetupang sementara atau lain-lain susunan penyokong untuk mengekalkan kedudukan dan kelurusan dan untuk mengelak daripada melengkok dan kecacatan kepada cerucuk.

Melantak Cerucuk.

Setiap cerucuk hendaklah dilantak terus menerus sehingga mencapai set dan paras dalam yang telah ditentukan. Walau bagaimanapun, P.P boleh menangguhkan kerja-kerja melantak sekiranya dia telah berpuas hati bahawa kadar ketelusan yang dicapai sebelum pemberhentian kerja-kerja melantak cerucuk akan diperolehi semula apabila kerja melantak disambung semula atau sekiranya dia berpuas hati bahawa penangguhan kerja-kerja melantak adalah bukan di bawah kawalan kontraktor.

Cerucuk pengikut tidak boleh digunakan untuk melantak cerucuk tanggung hujung. Ia boleh digunakan untuk melantak cerucuk tanggung geseran dengan mendapat kelulusan P.P terlebih dahulu.

Kontraktor hendaklah memberitahu P.P dengan segera jika terdapat sebarang perubahan cirri-ciri melantak yang tidak dijangka.
Ukuran set hendaklah diambil pada jarak yang diluluskan semasa melantak untuk menentukan geraklaku cerucuk. Ukuran set hendaklah diambil semasa kehadiran P.P kecuali selainnya diluluskan. Kontraktor hendaklah mengadakan semua kemudahan untuk membolehkan P.P memeriksa rintangan melantak.

Jika perlu, kerja melantak semula untuk tujuan pemeriksaan hendaklah dijalankan mengikut peraturan yang diluluskan.

Buku Log Melantak Cerucuk.

Rekod-rekod terperinci mengenai rintangan melantak bagi keseluruhan panjang setiap cerucuk hendaklah diambil. Buku log tersebut hendaklah mencatitkan bilangan hentakan untuk setiap 300 mm ketelusan cerucuk.

Ukuran Set Terakhir.

Ukuran set terakhir bagi setiap cerucuk selain dari cerucuk tanggung geseran, hendaklah direkod samada pada kadar ketelusan dalam unit milimiter bagi setiap 10 hentakan atau bilangan hentakan yang diperlukan untuk menghasilkan ketelusan setakat 25mm.

Apabila ukuran set terakhir dijalankan, semua peraturan berikut hendaklah dipatuhi:
o Bahagian cerucuk yang terdedah hendaklah di dalam keadaan baik, tanpa cacat atau berubah rupa bentuknya.
o Pelapik kepala cerucuk hendaklah di dalam keadaan baik.
o Hentakan penukul hendaklah sejajar dengan paksi cerucuk dan permukaan yang dihentak hendaklah mendatar dan bersudut tepat dengan ceucuk-cerucuk dan paksi pemukul atau palantak.
o Pelantak hendaklah di dalam keadaan baik dan dikendalikan dengan betul.
o Mampatan sementara ke atas cerucuk hendaklah direkodkan jika perlu.

Susunan Bagi Melantak Cerucuk Dan Cerucuk Yang Timbul.

Cerucuk-cerucuk hendaklah dilantak mengikut susunan yang berturutan yang diluluskan, untuk mengurangkan dari bahaya naik dan anjakan sisi kepada tanah. Bila dikehendaki, aras dan ukuran akan diambil untuk menentukan pergerakan pada tanah atau sebarang cerucuk dari proses melantak. Jika terdapat cerucuk yang timbul disebabkan oleh cerucuk berhampiran yang sedang dilantak, kontraktor hendaklah mengemukakan kepad P.P cadangannya untuk membetulkannya dan untuk mengelakkan keadaan yang sama berlaku dalam kerja yang berikutnya.

Gerudi Dahulu.

Jika gerudi-gerudi ditentukan, cerucuk hendaklah ditegakkan ke dalam lubang yang telah digerudi sedalam sepertimana yang ditunjukkan dalam pelan-pelan, jika selainnya diarahkan oleh P.P.

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin